Notariusz jest powołany do dokonywania czynności,

którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Przykładowe czynności notarialne:

czynności z zakresu obrotu nieruchomościami: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności, użytkowanie, umowy przedwstępne;

czynności z zakresu prawa spółek: umowy i akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń.

Logo_KNML_Sign_70x70